Serveis

Disciplina que s’encarrega de l’organització, plantejament, motivació i control de recursos amb la finalitat d’aconseguir els objectius proposats pel client per garantir l’èxit dels projectes dins de les limitacions establertes pel temps, la qualitat i el pressupost.

La cèdula és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat segons la normativa vigent.

El certificat energètic incorpora els aspectes energètics del domicili per permetre una millor avaluació i qualificació de tots els elements que conformen l’immoble.

Camp de l’arquitectura i l’enginyeria civil que desenvolupa la distribució d’usos i espais, la utilització de materials i tecnologies, i la justificació tècnica del compliment de les especificacions requerides per la normativa tècnica aplicable.

Control tècnic per al manteniment legal preventiu i correctiu d’una sèrie d’elements que afecten la seguretat d’un immoble i de les persones que l’habiten. Es comproven les condicions de seguretat, estabilitat i consolidació dels edificis.

Control de l’obra des del punt de vista dels aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, segons la conformitat del projecte d’obra que el defineixi i la llicència d’edificació, així com la resta d’autoritzacions perceptives.

Solucions professionals i tècniques que l’empresa planifica, desenvolupa i materialitza en qualsevol iniciativa que requereixi coneixements i habilitats en els camps de la construcció, l’enginyeria, l’arquitectura, el disseny industrial, la gerència de projectes, etc. per a un desenvolupament del projecte amb èxit.

Supervisió i organització dels elements de seguretat i salut en les obres de construcció, tant en la fase de projecte com en la d’execució. La finalitat és preservar la integritat física de tots els que hi intervenen. Facilita el suport tècnic per adaptar les pràctiques constructives als requeriments de seguretat de la legislació vigent.

Exposició de fets i reflexions que realitza un perit tècnic. Informa de les patologies constructives o de la taxació d’un immoble, on es fa una valoració econòmica de la seva reparació.

També donem suport als professionals tècnics i de la construcció.